Saturday, July 19, 2014

HHOOLLAA FFRROOMM PPEERRUU

Wednesday, July 16, 2014 
HHeeyy  gguuyyss!!  ¿¿QQUUEE  PPAASSAA??  iimm  hheerree!!  tthhiiss  ccoommppuutteerr  iiss  ssuuppeerr  mmeesssseedd  uupp  ssoo    tthhaattss  wwhhyy  tthheerree  aarree  ttwwoo  lleetteerrss  eeaacchh  ttiimmee  ii  ttyyppee...
aannyywwaayy  iimm  ssaaffee  ssoo  ddoonntt  wwoorrrryy.  mmyy  nneexxtt  pp  ddaayy  wwiillll  bbee  nneexxtt  wweeddsseennddaayy  ssoo  ii  wwiillll  bbee  aabbllee  ttoo  tteellll  yyoouu  aallll  eevveerryytthhiinngg  tthheenn!!  tthhee  fflliigghhtt  wwaass  lloonngg  aanndd  wwee  ggoott  ttoo  tthhee  ccccmm  aarroouunndd  11:3300. tteellll  eevveerryyoonnee  ii  lloovvee  tthheemm 
AAddiiooss
EEllddeerr  GGllaasssseetttt

No comments:

Post a Comment